Our News

Zrušenie existencie unikátneho identifikátora kupujúceho

By Peter Mucha on 27. novembra 2022 in Novinky a správy

Na základe tlačovej správy z Finančnej správy zo dňa 22.12.2021 už nie sú podnikatelia povinní zasielať UIK do systému e-kasa.

V zmysle rozhodnutia Ústavného súdu SR č. 492/2021 Z. z., Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 25/2019-117 z 10. novembra 2021 vo veci vysloveniu nesúladu ustanovenia § 8a ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v časti „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“ s čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (viac info), bola zrušená existencia unikátneho identifikátora kupujúceho (ďalej len „UIK“).

Vzhľadom k tomu, Finančné riaditeľstvo SR doplnilo integračné rozhranie o novú chybu: 

• 133 – parameter pre unikátny identifikátor kupujúceho nie je povolený

Informácia bude zasielaná do ORP v prípade, ak táto zašle na server e-kasa dátovú správu obsahujúcu UIK.

Na základe vyššie uvedeného, Vás žiadame o primerané úpravy Vašich PPEKK a CHDÚ a to najmä:

  • zamedziť zasielaniu UIK resp. možnosti ho pridať do dátovej správy, ak ste tak doteraz nevykonali,
  • primerane upraviť situáciu, keď ORP UIK z nejakého dôvodu zašle a dostane odpoveď s chybou -133 (upraviť blokovanie ORP a odstránenie tejto blokácie po úprave dátovej správy/odstránení UIK z dátovej správy a jej opätovné zaslanie na server e-kasa)
  • nasadiť opravenú a nahlásenú aktualizáciu podnikateľom, o ktorých máte informáciu, že používajú UIK pri evidencii tržieb.

Spoločnosť ELCOM pracuje na aktualizácii, ktorá túto zmenu vyrieši za Vás.
Predpokladaný termín nasadenia zmeny do produkcie je 09.01.2023.

Ostatní vodávatelia pokladničných software sa zatiaľ nevyjadrili.

Zdroj textu: elcom.eu

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *